Vilkår for kjøp av onlinekurset "Sovekuren med lege Annette Dragland" på AnnetteDragland.no

 

I avsnittene nedenfor følger vilkår vedrørende kjøp av onlinekurset "Sovekuren med lege Annette Dragland" på AnnetteDragland.no.

1 - Avtalen
Avtalen består av kjøpsvilkårene gitt i teksten nedenfor, samt opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2 - Partene i avtalen
Selger er Dr. Dragland AS (se kontaktinfo i siste punkt av denne avtalen), og betegnes i det følgende som selger/selgeren, AnnetteDragland.no, Dr. Dragland AS eller Annette Dragland.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper, kjøperen eller du.

3 - Om produktet "Sovekuren med lege Annette Dragland"

Kjøp av onlinekurset "Sovekuren med Annette Dragland" (heretter omtalt som Sovekuren med Annette Dragland, produktet, eller onlinekurs) medfører ikke at det er oppstått et lege-pasientforhold. Kurset er utviklet for å være en generell veiledningstjeneste for voksne som ønsker kunnskap om hvordan de kan bedre sin egen søvnmengde og -kvalitet.

"Sovekuren med Annette Dragland" tilbyr videomateriale og annet kursmateriale i en egen kursportal, og inkluderer faglig oppfølging fra Annette i ukentlige LIVE-webinarer i kursperioden, og i en lukket Facebook-gruppe hvor hun svarer på faglige spørsmål innenfor normal arbeidstid.

Alt kursinnholdet er digitalt, og tilbys via kursportalen på Annettedragland.no, i eposter underveis i kursperioden, eller som informasjon i den lukkede  Facebook-gruppen.

Disclamer: Innholdet i onlinekurset er ikke ment å utgjøre eller erstatte profesjonell medisinsk rådgivning, diagnose eller behandling. Søk alltid råd fra legen din eller annet kvalifisert helsepersonell hvis du har spørsmål angående en medisinsk tilstand.

3 - Angrerett ved kjøp av onlinekurs
Ved kjøp av onlinekurs gis 14 dagers uforbeholden angrerett fra produktet har blitt levert. Angreskjema kan lastes ned her.

Angreretten gjelder følgende onlinekurs: Sovekuren med lege Annette Dragland.

6 - Sikker betaling via Stripe og Vipps

Betaling skjer med Visa, Mastercard eller betaling fra konto, og utelukkende gjennom tjenestene Stripe eller Vipps. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Det betyr at uvedkommende ikke kan lese ditt kortnummer eller andre informasjoner under transaksjonen.

Kjøp via Stripe og Vipps er avgiftsfritt, og betaling blir først trukket på din konto når bestillingen behandles.

Kortnummer lagres kun i det omfang som er nødvendig for at sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer omkring debitering, kansellering av bestilling og kreditering  i forbindelse med kjøpet.

7 - Personvern
Gå til vår personvernside for å se hvordan AnnetteDragland.no behandler dine data.

8 - Til deg som under 18 år
Personer under 18 år må du ha tillatelse fra verge for å bestille tjenester fra AnnetteDragland.no.

9 - Om eierskap og opphavsrett
Annette Dragland er eier av alt innholdet som formidles gjennom AnnetteDragland.no. Alle rettigheter er beskyttet; det er forbudt å kopiere og/eller distribuere materiale som finnes på nettsiden og/eller som finnes i kursportalen.

10 - Om din bruker, og betingelser for bruk av innhold på medlemssidene
Ved registrering vil du motta et brukernavn, passord og medlemsprofil som du skal logge inn med når du bruker medlemsportalen. Du kjøper tilgang til portalens innhold i en avgrenset periode på ett år etter kursets sluttdato. Innholdet er kun gitt for personlig bruk, og for én bruker.

11 - Streng konfidensialitet overfor tredjepart 
Deltakelse på alle typer kurs og arrangementer i regi av AnnetteDragland.no kommer med en forutsetning om at alle medlemmer praktiserer taushetsplikt overfor tredjeparter, det vil si personer som ikke deltar i samme kurset som en selv. Det er strengt forbudt å dele eller diskutere medstudenters erfaringer i fora som befinner seg utenfor det inneværende kursets rammer.

12 - Ansvar for egne resultater ved kjøp av kurs
Annette Dragland fraskriver seg alle økonomiske krav knyttet til innholdet på denne nettsiden. Ved å kjøpe et onlinekurs på AnnetteDragland.no aksepterer du at du er ansvarlig for dine egne resultater.

13 - Pris
Den oppgitte prisen i utsjekkingsvinduet til produktet er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

14 - Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

15 - Levering
Ved kjøp av onlinekurs skjer levering av tjenesten ved ulike tidspunkter etter at kjøpet av tjenesten har funnet sted. Levering av tjenesten starter samme dato som kurset starter opp. Deretter gis gradvis tilgang til tjenesten; minst 50% av kursinnholdet er levert i løpet av de første 14 dagene etter kjøpsdato. Leveringen blir fullkomment i løpet av dag 21 etter at kurset har startet opp.

16 - I fall avlysing og utsettelse
AnnetteDragland.no forbeholder seg retten til å utsette oppstart av- eller avlyse kurs som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt, senest 30 dager etter utsettelse. Dersom ikke dette blir overholdt, eller en avlysning som er under vår kontroll finner sted, vil kursdeltakeren få refundert hele kursbeløpet. 

17 - Begrensning for- og ansvar ved bruk 
Ved å kjøpe onlinekurs fra AnnetteDragland.no samtykker du i at du bruker dets innhold på eget ansvar, og som en opplysningstjeneste. Du fraskriver Annette Dragland fra ansvar for eventuelle skader som kan oppstå, eller ved eventuelle krav som oppstår fra noen avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

18 - Avtalen er individuell
Alle typer kjøp og medlemskap gjelder for én deltaker og det forutsettes at bruker- og innloggingsinformasjon ikke deles med andre. Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

19 - Samtykke til oppsigelse ved destruktiv oppførsel
Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at AnnetteDragland.no kan avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden opptrer destruktiv eller forstyrrende for gjennomføringen av kurset. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

20 - Klausul om force majeur
Dersom AnnetteDragland.no blir forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er AnnetteDragland.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle vares kjøpesum.

21 - Reklamasjon
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøperen innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, kan kjøperen gi beskjed om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon på kjøp eller spørsmål vedrørende dette kan rettes til [email protected].

22 - Konfliktløsning
Klager rettes til [email protected] innen rimelig tid, jf. punkt 18. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet, og du samtykker med dette at denne skal løses internt mellom deg og AnnetteDragland.no. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

23 - Kontaktinfo for AnnetteDragland.no
Annette Borge Dragland
E-post: [email protected]
Org. nr. 929 343 093
1364 Fornebu

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norske lover.

Sist endret 25.10.2022